Hogy ismerheted fel, ha gyermeked diszlexiás?

A diszlexia - az olvasási zavar - legszembetűnőbb tünetei természetesen elsősorban az olvasás területén nyilvánulnak meg, de bele szoktuk érteni a kórképbe a vele mindig együtt járó írási, helyesírási zavarokat (a diszgráfiát) is. Ez utóbbit akkor említjük külön, ha nem társul hozzá olvasási probléma.

A diszlexián belül viszont az olvasás és az írás zavarának eltérő lehet a mértéke.

Az olvasásban megjelenő tünetek

Az olvasás pontosságának első kritériuma a helyesen kialakult hang-betű kapcsolat. Azaz tudni kell, hogy az egyes beszédhangoknak pontosan melyik betű felel meg. Ha gyermeked gyakorlatlan a látási megkülönböztető képességet igénylő feladatokban, ez bizony nagy kihívást jelenthet.

Hasonlóan néz ki

Vannak betűk, amelyek leírt formája nagyon hasonlít (pl. f-t, h-n). Egyes szerzők az ilyen alapon elkövetett hibát vétőket a diszlexiások külön alcsoportjának tekintik. Különböző vizsgálatok és megfigyelések azonban azt mutatják, hogy ezt a hibát inkább fiatal gyermekek követik el.

Hasonlóan ejtem

Elfordulhat, hogy gyermekedet a betűkhöz tartozó hangok képzési, kiejtési hasonlóságai zavarják meg (pl. f-v, t-n). Ugyanolyan az ajak, a nyelvet is ugyanoda kell tenni, csupán a zönge megléte vagy hiánya jelzi, hogy 'f' vagy 'v' betűt kell olvasni.

A tévesztések különösen gyakoriak és makacsok, ha a hasonlóság mind a betű vizuális alakjára, mind az általa jelölt hang artikulációs mozgásaira is kiterjednek, mint például a 'd'-'p' esetében.

Rövidlátás?

Néha számunkra nincs hasonlóság a tévesztett betűk között, a gyermek számára azonban van. Ha gyermeked például az 'é' betűt keveri az 'ó'-val, akkor rövidlátásra kell gyanakodnod: gyermeked mindkét betűt elmosódott cseresznyének látja.

Amit még nem tanultam

Az is előfordulhat, hogy gyermeked több betű tanítása idején hiányzott, és azért keveri őket, mert ezeket besorolja az "Ez az a betű, amit nem ismerek" kategóriába. Gyakran tapasztalom azt, hogy a betűtanulásban erősen lemaradt és elkeseredett elsősök valamely betű megnevezésekor bármilyen hangot kimondanak, ami éppen eszükbe jut. Ezáltal szeretnének szabadulni a rájuk nehezedő tehertől.

Milyen hibák fordulnak elő?

Ezek a tünetek nem olyan értelemben diszlexia-specifikusak, hogy a diszlexiások mindig elkövetik őket, a normál olvasók pedig nem. Előfordulnak a normál olvasók esetében is, azonban jóval ritkábban, továbbá a hibák arányszáma más. A hibás kombinációkba a diszlexiás belevon értelmetlen vagy a szövegbe nem illő szavakat is, a jól olvasó nem.

Az elővételezés (amikor az olvasó a szóban előforduló különféle betűk közül kettőt azonosít úgy, hogy a szó közepén lévő hasonul a végén lévőhöz pl. csőre helyett csere) és a perszeveráció (a gyermek a fentebb olvasott szó egyik betűjét továbbviszi és téveszti vele az alatta lévő azonos helyen lévő betűt) csak diszlexiásoknál tapasztalható, de náluk is ritkán, ezért nem tekinthetjük a diszlexia specifikus jelének. Ismeretlen, nehéz szövegben, jól olvasó gyermekek ill. felnőttek is elkövetnek megfordításokat (el helyett le).

A hibaszám nagysága eldöntheti, hogy gyermekedet diszlexiásnak diagnosztizáljuk-e.

Lassan jár

Az olvasás tempója igen sok (de nem minden) diszlexiásnál erősen lelassult.

A lassúság oka lehet egy általánosan lelassult pszichomotorium. Ilyenkor a gyermek más cselekvéseket (evés, öltözés) is lassan végez.

A lassú olvasást a rossz olvasási technika is okozhatja, mely az olvasási követelményeknek megfelelni nem tudás ellensúlyozására alakult ki. Ilyenkor a gyermek tudja, hogy hibásan olvas. Szeretné a hibákat elkerülni, s egy-egy szót némán vagy félhangosan többször is elolvas. De az is lehet, hogy még csak szótagolva, ill. szótöredékeket egymáshoz illesztve tud olvasni, az iskolai követelmény viszont már a szóképes olvasás. Úgy próbál ennek megfelelni, hogy először némán elszótagolja a szót, majd hangosan kimondja.

Mindkét esetben nagyon lelassul az olvasás. Nagyon súlyossá lesz gyermeked helyzete, ha ez a tünet félelemmel társul és rögződik. Ezért fontos, hogy időben észre tudd venni a problémát, így hatékony segítséget biztosíthass gyermekednek.

Gyenge szövegértés

A szövegmegértés nem megfelelő szintje is utalhat diszlexiára. A szöveg megértése az átlag olvasónál kölcsönhatásban van az olvasástechnikával. Minél kevesebb a hiba, a szöveg annál érthetőbb, s minél jobb a szövegmegértés, annál könnyebben lehet hibátlanul kikombinálni a következő szavakat, főleg a mondat végét. Diszlexiásoknál megbomlik az összefüggés. Egyesek elég jó olvasástechnika mellett semmit, vagy alig valamit értenek meg a szövegből, mások pedig igen sok hibával eltorzított szöveget is megértenek.

A beszédben megjelenő tünetek

Ahogy arról már írtam, a diszlexia olvasászavart jelent, tehát óvodáskorú gyermekre nem mondható, hogy diszlexiás. Vannak azonban olyan tünetek, amelyek már óvodáskorban jelentkezhetnek. Például a beszéd nem megfelelő fejlődése is előre jelezheti ezt a problémát.

Beszédhibák

A beszéd különböző szinteken maradhat el.

Előfordulhat, hogy az egyes beszédhangokat nehezen különbözteti meg egymástól gyermeked, ugyanazt a hangot használja különböző szavaknál (5 és fél éves kora után is például 'j' hangot használ az 'l' és az 'r' helyett ).

Kicsi a szókincs

A diszlexiás gyermekeknek általában gyenge a szókincsük, azaz beszédükben kevés szót használnak, és sokszor keresgélik a szavakat. Az új szavak megjegyzése is nehéz számukra. A szótalálási nehézségek sok szempontból rontják az iskolai teljesítményeket. A szókincs zavarai az iskolai lecketanulást is nehezítik. Minden új leckében van bizonyos mennyiségű új kifejezés. Ha gyermeked nehezen tanul új szavakat, a lecke lényeges kifejezéseinek elsajátítása legalább három-négyszeresére nyújtja meg a tanulás idejét. A szótalálási zavar miatt pedig a feleléskor nem tudja a megtanult anyagot emlékezetébe idézni. Ebből keserű kudarchelyzet adódik.

Fogalmazd meg!

Mivel a diszlexiások szókincse gyenge, így mondatalkotásuk is szegényes. Mondataik rövidek, egyszerűek. Szigorú szórendet követő nyelveknél (pl. angol) gyakran elvétik ezt az egy megengedett szórendet. A magyar nyelvben többféle szórend lehetséges egy gondolat kifejezésére, ezért általában a nyelvtan által megengedett határok között maradnak. Alárendelő mondatok alkotása még 12 éves kor körül sem sikerül nekik. Ez ismét nehezíti az iskolai tanulást.

A gyenge szövegemlékezet egyenesen adódik a szókincs és a mondatalkotás gyengeségéből. A diszlexiások nehezen tanulnak verseket, és nehezen tanulnak sorrendben elmondandó dolgokat, mint pl. az év hónapjai vagy a szorzótábla.

Írásban megjelenő tünetek

A hibák egy része azonos az olvasással elkövetett hibákkal. Azaz lehetnek betűtévesztések, betűkihagyások, - betoldások, szótagkihagyások, - betoldások.

Hosszú vagy rövid?

Más részük a beszéd tagolásának és ritmusának jelölési problémáiból adódik. Nehézséget jelent számukra a hosszú és rövid hangok megkülönböztetése és jelölése, a szavak különírása, a mondatkezdő nagybetű és a mondatvégi írásjelek használata.

Nem emlékszem...

A verbális memória gyengébb teljesítménye következtében előfordulhat tollbamondásnál a szöveg hiányos leírása, szórendváltoztatás, fogalmazásnál "értelmetlen mondatok" megjelenése. A gyermek a saját maga által fogalmazott mondatra sem emlékszik pontosan, a mondatot a közepén újrafogalmazza s ezáltal valamelyik mondatrész kétszer fordul elő. (pl. János vitéz Tündérországban újra találkozott / Iluskával.(1. megfogalmazás) János vitéz Iluskával újra találkozott/ Tündérországban (2. megfogalmazás), János vitéz Tündérországban újra találkozott Tündérországban. (a végleg leírt mondat)

Magatartásban fellépő tünetek

Egy gyermek magatartására, értelmi és jellemi fejlődésére is hatással van az olvasás területén elszenvedett kudarc. Fokozhatja ezt környezete, az iskola és a szülők értetlensége, ha megfelelő segítség helyett büntetést, gúnyolást kap.

Én nem érek annyit...

A sikertelenség és a laikus próbálkozások kudarcaként kifejlődhet a kisebbrendűségi érzés. Neurotikus megnyilvánulásai kóros érvényesülési vágyban, agresszivitásban vagy depresszív reakciókban jelentkezhetnek. További zavarok, mint például a félelem, fáradékonysági reakciók, fejfájás, túlmozgékonyság is felléphetnek.

Kezdjük az okoknál

A magatartási rendellenességek kiküszöbölése az alapjelenség - az olvasási zavarok - felszámolása nélkül lehetetlen. Fennáll az a veszély, hogy a magatartási zavarok rögzülnek, beépülnek gyermeked személyiségébe, és károsan befolyásolják, sőt kóros fejlődésnek vethetik meg az alapját.

A magatartási zavarok és a pszichoszomatikus panaszok jelentőségét az a tény is hangsúlyozza, hogy az esetek egy része nem is az olvasási nehézség panaszával kerül az orvos, vagy pszichológus elé, hanem a járulékos megnyilvánulások valamelyikével.

Varázsbetű - varázsszer helyett

A diszlexiás gyermek számára több időt, erőt, energiát igényel a lecke elkészítése, megtanulása Ezért különösen fontos, hogy a "plusz" dolgok - pl. az olvasási-, helyesírási- és számolási készség fejlesztése - játékosak legyenek, ne érezze tehernek a képességfejlesztést. Ennek egyik lehetséges módja a Varázsbetűvel való gyakorlás.

Szerencsére a számítógép még a tanulásban sokat csalódott gyermekre is ösztönző hatással van. A Varázsbetű Programcsalád színes képei, dicsérő mondatai újabb és újabb feladatok elvégzésére sarkallják a gyerekeket. Szívesen gyakorolják a szótagok azonosítását a DYSLEX játékkal. Itt csak be kell állítani a gyakorlandó betűpárt, s máris kezdődhet az olvasás és a fejlődés.

Tapasztalataim szerint még az olvasni utáló gyermekek is szívesen játszanak ezzel a programmal, melynek nagy előnye, hogy naplót vezet, jegyzi a feladatra szánt időt, és az esetleges hibák számát. Ez azért jó, mert az idősebb gyermekek is jól motiválhatók ezzel, hiszen mindennap célként lehet kitűzni az előző napi eredmény megjavítását.

Kattints ide, és tudj meg többet róla, hogy hogyan segíthetsz gyermekednek!


Kérlek, ha tetszett, nyomd meg a Like gombot! Ezzel nem csak nekünk segítesz, hanem ismerőseidnek is!

Gondolkodjunk közösen! Mondd el a véleményed!

Legnépszerűbb bejegyzések

5 tény, amit tudnod kell gyermekedről
Szia Anyu! Szia Apu! Én vagyok az, a Te gyermeked, a szemed fénye. Van pár dolog, amit tudnod...

Olvass úgy, mint egy diszlexiás
Egy diszlexiás barátom elmesélte nekem, hogy mit jelent számára az olvasás. Bár tud olvasni, de ez...

A diszlexia rejtélye megoldva!
A legújabb kutatások bebizonyították, hogy a diszlexiás gyerekek agya másképp működik. Ma arról...

Gyerekek, akik belülről ragyognak
Vannak gyerekek, akik különböznek a többiektől, akiknek tehetsége csendesen fénylik, parázslik, és...

Diszlexia - Figyelmeztető jelek, amiket a szülő is észrevehet
A diszlexiás gyerekek a többieknél sokkal nehezebben tanulnak meg olvasni, emiatt osztálytársaik...

A sikeres fejlesztés 6 titka (+1 jó ta­nács)
Van hat olyan titok, mely sokkal könnyeb­bé teheti számodra gyer­meked fejlesztését. Hat olyan...

Mi a baj a kitűnőkkel?
Amikor gyermekünk iskolába jár, szülőként szeretnénk, hogy minél jobb eredményeket érjen el....

Mitől más a diszlexiás gyerek?
A diszlexiás gyerekek nem attól mások, hogy olvasási képességük gyengébb. Egyszerűen másképp...

Legfrissebb bejegyzések

Miért jobb a jó szülő, mint a tökéletes?
Csak akkor lehetünk tökéletes szülők, ha feladunk mindent, és csak gyermekeink nevelésére...

Játékok a beszédészlelés fejlesztéséhez
A gondolkodás, és a kommunikáció alapja a beszéd, és természetesen a tanulás sem képzelhető el a...

Tényleg diszlexiás?
Vajon egy óvodás gyerek lehet diszlexiás? Mire kell figyelni, milyen tünetek jelezhetik előre a...

Ne ítélkezz!
Gyakori, hogy a diszlexiás gyermek családjának környezete kéretlenül is véleményt alkot a szülők...

Minden tizedik!
A nyelvfejlődési zavarokat kutató szakemberek egyre gyakrabban találkoznak olyan gyermekekkel,...

Egy jó kis beszélgetés?
Óvodás gyermeked beszédét csak Te érted meg? Évek óta logopédushoz jártok és gyermeked még most sem...

Beszédfejlesztés születéstől kezdve
A beszéd alapvetően két nagyon fontos mozzanatból áll: az egyik a beszéd észlelése és megértése, a...

Erről szól a karácsony!
Pillanatokon belül itt a karácsony, mely örömet, varázslatot, reményt és fényt hoz a sötétségbe....

Kazal Kolos

Az olvasás öröm is lehet!

Azért dolgozunk, hogy egyetlen gyermek se valljon kudarcot az életben olvasási problémái miatt!


Találkozzunk a Facebookon is!Töltsd le a Varázsbetű Programcsaládot ingyen!

Négynapos ingyenes tesztelési lehetőséget biztosítunk Neked! Töltsd le a Varázsbetű Programcsalád telepítőjét, és használd a programokat négy napig ingyen!

Kipróbálom >>>Adj egy esélyt gyermekednek!

Rendeld meg a Varázsbetű Programcsaládot most
95.660 Ft helyett

29.700 forintos

áron, és ajándékba kapod

Varázsbetű Szókincstár

című, diszlexiásoknak készült angol nyelvtanuló csomagunkat, és

Útmutató a Varázsbetű Programcsalád használatához

című könyvünket!

Megrendelem >>>


Hogyan tehet szert gyermeked pár hónap alatt használható angol nyelvtudásra?

Nincs titok, csak egy egyszerű és hatékony módszer, melynek segítségével bármelyik általános iskolás gyerek pár hónap alatt képessé válik megértetni magát angolul, és ő is megérti, hogy mit mondanak neki

Tudj meg többet >>>


Radnay Péter,
a nevelés szakértője

A csodát csinálni kell!

Tavaszi Fejlesztő Tanfolyam - A fejlesztésre úgy gondolj, mintha te volnál a Mercedes elsőszámú fejlesztő-mérnöke! Minden mást felejts el! A fejlesztés dolga felszínre hozni azt, amiben gyermeked jobb a többieknél. Olvass, kérdezz, és jelentkezz!

Tovább...


Vevőink írták

Nagyon hasznos ajándék az alsó tagozatos gyerekeknek! Pedagógusként és szülőként kiváló fejlesztő programnak tartom! Bárcsak minden iskolába eljuthatna legalább egy példány! A gyerekeim naponta játszanak vele és rendkívül élvezik megdönteni saját és testvérük rekordját! A gyerekeim 1. és 2. osztályosak és napi 1 másfél órát képesek vele tölteni!

Csernely Csabáné, Kazincbarcika

Érdekel >>>


A programcsaládot két iskolás (alsós) gyermekemnek vettem meg. Nincs tanulási problémájuk, de így nagyon jól be lehet gyakorolni az iskolában tanultakat. Eddig a feladatlapok készítése, ellenőrzése sok időmbe telt, így több időnk marad a gondtalan játékra, a gyerekeket sem kell noszogatni, hogy gyakoroljunk.

Csige Mónika, Sárisáp

Érdekel >>>


Nagyon jó, a gyermekem nagyon szerette, abszolút élvezte a játékokat, ráadásul más, mint egy sima feladatlap, és ez is segített, mert játéknak vette, nem feladatnak, közben pedig 5 évesen összeadott-kivont.

Forró Ildikó, Biatorbágy

Érdekel >>>


A kislányom még a barátnőjével is ezt játssza, így biztos a siker...

Nagy Mária, Budapest

Érdekel >>>


Köszönjük, hogy megvásárolhattuk. Nagyon jónak, ötletesnek tartjuk, szívesen játszunk vele. Jár hozzánk fejlesztő tanár, akinek szintén pozitív véleménye van a programról. Köszönjük!

Budija Mária, Pécs

Érdekel >>>


A „Keresd a Szfinxet” c. játék óta figyelemmel követem tevékenységüket, és a Varázsbetű programban sem csalódtunk! :)

Leidalné Kovács Mária, Székesfehérvár

Érdekel >>>


A program tetszik, a fiam nagy örömmel, és érdeklődéssel használja. Jónak tartom, segíti az olvasás és a szókincs fejlesztést is, és gondolkozásra serkenti a gyereket. Tetszik az is, hogy a feladatok közé játékot is csempésztek "jutalmul". Köszönjük szépen!

Márkus Katalin, Marcelháza, Szlovákia

Érdekel >>>


Iskolánk négy éve vásárolta meg a Varázsbetű Programcsaládot, melyet nagy sikerrel használunk a hátrányos helyzetű tanulók egyéni fejlesztése során. Emellett a tanítási órákat is színesebbé, gazdagabbá teszi a gyermekek és pedagógusok számára. Köszönjük Önöknek!

I. István Király Általános Iskola, Rétközberencs

Érdekel >>>


A kisfiamnak nagyon tetszik. Élvezi a játékokat, ez az összes programra vonatkozik. Nagyon örülök, hogy megrendeltem!

Törjék Katalin, Budapest

Érdekel >>>


A próbaverzió sikere után döntöttünk úgy, hogy hasznos lesz legnagyobb lányunknak, de a többiek is biztosan sokat fognak tanulni. A feladatok utáni dicséret, ami a legjobban ösztönzi az egyébként gyorsan türelmét vesztő gyermekünk. A másik pozitív tapasztalatunk, hogy sokszor próbálkozhat és nem annyira idő centrikus! Ez egy lassabb gyermeknek is lendületet ad!Könnyű és érthető volt a telepítés is!

Kocsis Bettina, Kalocsa

Érdekel >>>


További idézetek...


További cikkek

Rövid-hosszú - Játékötlet otthonra
A diszlexiás (és sok nem diszlexiás) gyermek számára is nagy nehézséget jelent a hangzók időtartam...

Miért nőtt a diszlexiás gyermekek száma?
Egyre többször találkozunk ezzel a kifejezéssel: Diszlexia. Vajon mi az oka az olvasási problémák...

Dobozjárás
Ma két mozgásos játékot ajánlok, melyek a sok ülés után igazi felüdülést jelenthetnek, és gyermeked...

Tömegkommunikációs eszközök - Segítenek, vagy ártanak?
Te is meg szoktál lepődni, mikor azt veszed észre, hogy gyermeked legalább úgy, vagy talán még...

Hogyan kezeli gyermeked a problémás helyzeteket?
Biztos Veled is gyakran megesik, hogy hiába teszel meg mindent gyermeked zökkenőmentes...

Nyelvtanuló memória
Mára gyermeked angol és német szókincsének fejlesztésére készítettünk egy játékot. Jó szórakozást!...

Hogyan segíthetsz gyermekednek a nyelvtanulásban?
Napjainkban már alapszükségletté vált az idegen nyelvek ismerete. Már a középvezetői állások...

Lottó - Szerencsés nyelvtanulás
A nyelvtudás fontos! Tudjuk ezt mindannyian. Ugyanakkor a jó nyelvtudás rengeteg munkát, tanulást...

Mikor érdemes gyermekednek nyelvet tanulnia?
A nyelvtudásra ma már mindenkinek szüksége van. De mikor érdemes nyelvet tanulni? Kezdjük minél...

Fekete Péter - játék a ritmussal
A ritmus a nyelv egyik alapköve. A szavak lüktetése meghatározza a beszédet, a légzést, az írást, az...


Kazal Kolos
Varázsbetű Fejlesztő Műhely
8230, Balatonfüred, Dózsa Gy. u. 11.
Telefon: +36-87/482-155, Mobil: +36-30/227-06-91
e-mail:iroda@varazsbetu.hu